Biuro nuostatai

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2016 m. vasario 19 d. Nr. 5TS-356

Lazdijai

               Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, bei atsižvelgdama į Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016-01-14 raštą Nr. V3-5 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatus (pridedama).
 2. Įgalioti Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorę Ramutę Kunigiškienę pasirašyti Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatus.
 3. Pavesti Ramutei Kunigiškienei, Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei, teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruoti Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatus.
 4. Pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 5TS-1022 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                               Artūras Margelis

______________

 

 

                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                               Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                                           2016 m. vasario 19 d. sprendimu

                                                                                                                                                      Nr. 5TS-356

 

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

N U O S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – Biuras).
 2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 3. Biuro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 4. Biuro savininkas ir jo adresas – Lazdijų rajono savivaldybė (toliau – Savininkas), kodas 111106842, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lazdijų rajono savivaldybės taryba.
 5. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
 6. Biuro adresas – Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai.
 7. Biuras neatsako už Savininko įsipareigojimus.
 8. Biuro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 9. Biuro veikla yra neterminuota.

 

II. BIURO SAVININKO PAREIGOS IR TEISĖS 

10. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

10.1. Biuro Savininko pareigos:

10.1.1. tvirtinti, keisti ir papildyti Biuro nuostatus;

10.1.2. nustatyti Biuro išlaidas (neįskaitant valstybės biudžeto asignavimų), neviršijant jam patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų – darbo užmokesčiui, paprastosioms ir nepaprastosioms išlaidoms;

10.1.3. skirti Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšas Biurui išlaikyti ir veiklai vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka;

10.1.4. užtikrinti Biurui paskirtų asignavimų naudojimą pagal nustatytą paskirtį bei jų panaudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

10.1.5. užtikrinti Biuro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

10.1.6. nustatyti didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių skaičių;

10.1.7. užtikrinti, kad Biuras laiku atsiskaitytų su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų teikėjais bei prekių tiekėjais;

10.1.8. pranešti Biurui pakitusias arba patvirtintas naujas pinigines ir natūrines išlaidų normas, kitas normas ir rodiklius, būtinus programų sąmatų projektuose numatomiems asignavimams tiksliai apskaičiuoti;

10.1.9. kontroliuoja, kaip vykdomos Biurui privalomos veiklos užduotys.

10.2. Biuro Savininko teisės:

10.2.1. kontroliuoti Biuro buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jų išvengti;

10.2.2. atlikti Biure vykdomos finansinės atskaitomybės analizę;

10.2.3. gauti iš Biuro dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitokią informaciją, susijusią su Biuro veikla, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

10.2.4. priimti sprendimą atlikti tam tikros Biuro veiklos nepriklausomą auditą;

10.2.5. priimti sprendimą dėl Biuro buveinės pakeitimo;

10.2.6. priimti sprendimą dėl Biuro reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, jeigu įstatymai nenumato kitaip;

10.2.7. priimti sprendimą dėl Biuro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

10.2.8. skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus.

11. Biuro Savininkas sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose Savininko kompetencijai priskirtus klausimus.

 

III. BIURO VEIKLA 

 12. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

13. Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta Biuro Savininko ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje.

14. Pagrindinė Biuro veikla:

14.1. visuomenės sveikatos stiprinimas Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenėje:

14.1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;

14.1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;

14.1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais;

14.2. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):

14.2.1. visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.2. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vertinimas;

14.2.3. socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2 4. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.6. kitų Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena;

14.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika Lazdijų rajono savivaldybėje;

14.4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė Lazdijų rajono savivaldybėje:

14.4.1. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones;

14.4.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;

14.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas:

14.4.3.1. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;

14.4.3.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;

14.4.3.3. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;

14.4.3.4. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;

14.4.3.5. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;

14.4.3.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;

14.4.4. aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas;

14.5. visuomenės sveikatos programų Lazdijų rajono savivaldybėje įgyvendinimas:

14.5.1. tikslinių Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal Lazdijų rajono savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtaką darančių veiksnių paplitimą;

14.5.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;

14.6. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

14.6.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.6.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profesinėse mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.6.3. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.6.4. studentų sveikatinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas;

14.6.5. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;

14.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

14.7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;

14.7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;

14.7.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą;

14.8. Lazdijų rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

14.9. mitybos koordinavimas ir kontroliavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mitybos kontroliavimas Lazdijų rajono savivaldybės socialinėse, gydymo ir švietimo įstaigose;

14.10. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.

15. Biuro veiklos rūšys:

15.1. sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas;

15.2. bendrosios praktikos gydytojų veikla;

15.3. gydytojų specialistų veikla;

15.4. odontologinės praktikos veikla;

15.5. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.

16. Jeigu Biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Biuras tokią licenciją (leidimą) privalo turėti.

 

IV. BIURO TEISĖS IR PAREIGOS 

17. Vykdydamas veiklą, Biuras turi šias teises:

17.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

17.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Lazdijų rajono savivaldybės institucijų, Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų, išskyrus centrines ir teritorines valstybinio administravimo institucijas, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

17.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;

17.4. Savininko leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

17.5. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

17.6. vykdyti neformalų suaugusiųjų švietimą, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

17.7. konsultuotis su kitų institucijų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;

17.8. dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės institucijoms rengiant su Biuro veikla susijusių teisės aktų projektus;

17.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas ir už jas gauti biudžetinės įstaigos pajamas;

17.10. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;

17.11. inicijuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo projektus;

17.12. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

17.13. steigti filialus;

17.14. teikti paslaugas kitoms savivaldybėms.

18. Biuras privalo:

18.1. kreiptis į Savininką dėl Biuro nuostatų papildymo ir pakeitimo;

18.2. rengti lėšų sąmatas teisės aktų nustatyta tvarka;

18.3. naudoti gautus biudžeto asignavimus racionaliai ir taupiai, nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

18.4. užtikrinti darbo plano vykdymą, veiklos krypčių planavimą ir rengti veiklos ataskaitas;

18.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės, Lazdijų rajono savivaldybės turtu;

18.6. garantuoti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

18.7. užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

18.8. informuoti Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenę apie Biuro veiklą;

18.9. išsaugoti fizinių, juridinių asmenų komercinę paslaptį, kuri buvo patikėta Biurui;

18.10. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

18.11. teikti informaciją apie Biuro veiklą Lazdijų rajono savivaldybės ir valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Biuras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

 

V. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

20. Biuro kolegialūs valdymo organai nesudaromi. Biuro veiklai vadovauja Biuro direktorius, kuris yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas. Biuro direktorių, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Lazdijų rajono savivaldybės meras.

21. Biuro direktorius tiesiogiai yra pavaldus ir atskaitingas Lazdijų rajono savivaldybės merui. Su Biuro direktoriumi sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

22. Lazdijų rajono savivaldybės meras įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka tvirtina Biuro direktoriaus pareigybės aprašymą ir nustato darbo užmokesčio dydį.

23. Lazdijų rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Biuro direktoriaus darbo santykiais.

24. Biuro direktorius:

24.1. organizuoja Biuro veiklą ir darbą, kad būtų įgyvendinami Biuro tikslai ir atliekamos šiuose nuostatuose nustatytos funkcijos, atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

24.2. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Biuro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

24.3. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

24.4. tvirtina Biuro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

24.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

24.6. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;

24.7. tvirtina Biuro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus ir Biuro darbo tvarkos taisykles;

24.8. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

24.9. suderinus su atitinkamais (pagal įstaigos veiklos sritį) Lazdijų rajono savivaldybės administracijos padaliniais, tvirtina metinius Biuro veiklos planus;

24.10. tvirtina metines Biuro veiklos ataskaitas;

24.11. organizuoja Biuro darbo plano vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis;

24.12. priima įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

24.13. teikia Lazdijų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Biuro nuostatų papildymus ir pakeitimus;

24.14. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybės, Lazdijų rajono savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

24.15. atstovauja Biurui kitose institucijose;

24.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

24.17. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

25. Biuro darbuotojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka į darbą priima ir iš pareigų atleidžia Biuro direktorius. Tarnybos darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

26. Už finansinės apskaitos Biure tvarkymą atsakingas vyriausiasis buhalteris, kuris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais, tvarko finansinę-ūkinę apskaitą. Vyriausiojo buhalterio funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir juridinis asmuo. Biuro direktoriui draudžiama eiti Biuro vyriausiojo buhalterio pareigas.

 

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

27. Biuro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

28. Biuro darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BIURO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA 

29. Biuro lėšų šaltiniai:

29.1. valstybės, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos;

29.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

29.3. lėšos, gautos kaip parama;

29.4.    lėšos, gautos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka dalyvaujant valstybės ir savivaldybių skelbiamose programose ir projektuose;

29.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

30. Visos šių nuostatų 29 punkte išvardintos lėšos naudojamos vadovaujantis šių lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

31. Biuras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Biuro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lazdijų rajono savivaldybės kontrolierius, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius ir Finansų skyrius bei kitos institucijos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. BIURO VEIKLOS KONTROLĖ 

33. Biuro funkcijų įgyvendinimo priežiūrą atlieka Savininkas ir kitos įstatymais ir teisės aktais įgaliotos institucijos.

 

IX. BIURO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

34. Biurą reorganizuoja, pertvarko arba likviduoja Savininkas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

 

X. NUOSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA 

35. Teisę keisti ir papildyti nuostatus turi savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

36. Nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

37. Visi kiti šiuose nuostatuose neaptarti Biuro veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

 

XI. INFORMACIJOS VIEŠINIMAS 

38. Biuras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbiama informacija apie Biuro veiklą. Jei šie nuostatai ar Lietuvos Respublikos teisės aktai numato atitinkamą informaciją skelbti respublikinėje spaudoje, tokia informacija skelbiama pagal viešųjų pirkimų procedūras parinktame respublikiniame leidinyje, jei šie nuostatai ar Lietuvos Respublikos teisės aktai numato atitinkamą informaciją skelbti vietinėje spaudoje, tokia informacija skelbiama pagal viešųjų pirkimų procedūras parinktame vietinės spaudos leidinyje.