Teisės aktai

LR sveikatos sistemos įstatymas.

LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.

LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas.

LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

LR narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas.

LR alkoholio kontrolės įstatymas.

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“.

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“.

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

LR sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

LR higienos norma HN 91:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

LR higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

LR darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas.

LR finansų ministro įsakymas „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

LR finansų ministro įsakymas „Dėl finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-170 „Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

LR finansų ministro įsakymas „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“.

LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas.

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“  ir kitais teisės aktais.